fbpx

Často kladené otázky

Názor, že půjčka je drahá, vychází z procentní částky RPSN , která je ve stovkách procent. Výše této hodnoty je však výrazně ovlivněna dobou splácení. Dá se tedy říci, že zvýšení úvěru od naší společnosti odpovídá zvýšení úvěrů od nejznámějších bank, ale splácení těchto úvěrů s nižší APR je rozloženo na několik let.

Jeden ilustrační příklad: pokud půjčíte příteli 1000 Kč a ten Vám celou částku vrátí už druhý den a za odměnu za tuto službu Vám zaplatí jedno pivo v hodnotě 20 Kč, tak RPSN  činí v tisících procent.

Ano. Půjčku lze splatit podle smluvních podmínek do 14 dnů.

Půjčka je vyplacena po schvalovacím řízení v místě bydliště klienta obchodním zástupcem, který také vybírá splátky podle smlouvy.

Ano. Všechny tyto případy samozřejmě můžete nahlásit na telefonním čísle 800 431 431.

V zákonech České republiky není lichva určována hodnotou nepřiměřeného nárůstu, nýbrž zneužíváním sociální potřeby klienta. Pokud by naše společnost půjčovala lidem v sociální nouzi, bylo by velmi obtížné zajistit návratnost vypůjčených peněz, a tím i její budoucnost.

Naše společnost se primárně snaží poskytovat půjčky lidem, kteří jsou a budou schopni plnit své závazky. Pokud však dojde ke krátkodobé a prokazatelné ztrátě příjmů, je možné se dohodnout na snížení splátek s manažerem společnosti. Je však pravda, že společnost využívá k zajištění splacení úvěru zákony České republiky.

Obchodní zástupci vydělávají na základě provize podle metody vyplacených půjček a objemu vybraných splátek. Dá se říci přibližně, že z 10 klientů má OZ příjem přibližně 2500 Kč měsíčně.

Odhadujeme, že každý 15. občan starší 18 let tento produkt používá průběžně.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je možné prostřednictvím finančního arbitra (kontaktní údaje: Finanční arbitr ČR, Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz). Řízení před finančním arbitrem se zahajuje.  Návrh lze podat na formuláři vydaném finančním arbitrem. Subjektem dohlížejícím na plnění závazků společnosti Help Financial se rozumí Česká národní banka ve smyslu zákona č. 6/1993 Sb., O České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. www.cnb.cz

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je možné prostřednictvím finančního arbitra (kontaktní údaje: Finanční arbitr ČR, Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz). Řízení před finančním arbitrem se zahajuje. Návrh lze podat na formuláři vydaném finančním arbitrem. Subjektem dohlížejícím na plnění závazků Společnosti se rozumí Česká národní banka ve smyslu zákona č. 6/1993 Sb., O České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. www.cnb.cz
Tento Reklamační řád stanoví pravidla a postupy pro podávání a vyřizování stížností a stížností klientů HELP FINANCIAL sro se sídlem Ve Skalici 1393, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 264 40 334, zapsané u Městského soudu v Praze, Oddíl C 82384 (dále jen „společnost“).

1. General principles

1.1. The Complaints Procedure sets out procedures and processes for filing and handling complaints and grievances of the company’s clients and their records.

1.2. The company keeps internal records of all received complaints and grievances, the manner of their resolution, the results of investigations and information passed to the client, including the date of receipt, the date of processing and the date of informing about the outcome of resolving a complaint or grievance.

1.3. For the purposes of these Complaints Rules, a client means a consumer within the meaning of Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection, who has a contract on a financial product or service with a company.

2. Požadavky na stížnosti nebo stížnosti

2.1. Stížnosti nebo stížnosti musí obsahovat:

 • jméno a příjmení klienta,
 • datum narození nebo rodné číslo,
 • korespondence nebo kontaktní adresa,
 • telefonický nebo e-mailový kontakt,
 • identifikační údaje o produktu, ke kterému se stížnost nebo stížnost týká (číslo smlouvy),
 • vlastnoruční podpis klienta nebo podpis osoby oprávněné zastupovat klienta; v případě podpisu agentem je nutné předložit ověřenou kopii plné moci,
 • kopii smlouvy nebo jiných dokumentů, které prokazují oprávněnost stížnosti nebo stížnosti.
3. Podání a průběh reklamace

3.1. Stížnosti nebo stížnosti lze podávat písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla společnosti nebo e-mailem.

3.2. Stížnost je předána k vyřízení odpovědnému zaměstnanci smluvní smluvní a komunikační podpory společnosti.

3.3. Stížnosti se vyřizují v pořadí, v jakém byly společnosti doručeny. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 kalendářních dnů a začíná dnem doručení reklamace na výše uvedenou poštovní adresu.

3.4. V případě, že dokumenty poskytnuté klientem nejsou úplné, vyhrazuje si společnost právo požádat klienta o doplnění těchto chybějících údajů. V tomto případě začíná lhůta 30 dnů běžet až po řádném doručení chybějících údajů klientem společnosti. Pokud klient nedoplní údaje do 14 kalendářních dnů od okamžiku, kdy byl společností pozván, společnost stížnost nebo stížnost uzavře jako neoprávněnou.

3.5. Stížnost nebude přijata a dále zpracována, pokud:
 • osoba, která podala stížnost, není klientem společnosti ani zplnomocněným zástupcem na základě plné moci,
 • stížnosti nebo stížnosti se nevztahují na produkty společnosti,
 • podaná stížnost nesplňuje požadavky stížnosti uvedené v článku 2,
 • stížnost je podána ve dvojím vyhotovení.


3.6. The client will always be informed of the result of resolving the complaint in a registered letter, to the contact or correspondence address specified in the complaint or complaint, or by email. The day of delivery is considered to be the day of receipt of the registered letter. If the letter is not delivered and is returned to the company as uncollected or undeliverable, the day of delivery is considered to be the day when the letter was returned to the company’s address.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Reklamační řád je interním předpisem společnosti HELP FINANCIAL, sro a je zveřejněn na svých webových stránkách a je také přístupný veřejnosti v sídle společnosti.
4.2. Klient může kdykoli podat finančnímu arbitrovi oprávněnou stížnost se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1.
4.3. Toto nařízení vstupuje v platnost dne 14. listopadu 2017.
Kontaktní údaje poskytovatele
Společnost je oprávněna poskytovat spotřebitelský úvěr na základě povolení uděleného Českou národní bankou podle zákona č. 257/2016 Sb., O spotřebitelském úvěru.
Podrobné podmínky pro vyřizování stížností jsou stanoveny v reklamačním řízení HELP FINANCIAL sro
V případě řešení sporů týkajících se smlouvy o spotřebitelském úvěru může spotřebitel kontaktovat finančního arbitra České republiky se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1,
Orgánem dozoru nad plněním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., O spotřebitelském úvěru, se rozumí Česká národní banka ve smyslu zákona č. 6/1993 Sb., O České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, na Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Spotřebitel může požádat o spotřebitelský úvěr vyplněním online formuláře na webových stránkách HELP FINANCIAL sro www.helpfinancial.cz nebo telefonicky na čísle 800 431 431. Zájemce o poskytnutí spotřebitelského úvěru je pak kontaktován zástupcem společnosti, který poskytne všechny potřebné informace na osobní schůzce. informace související s poskytnutím úvěru a dále vyhledá a ověří všechny informace a údaje o žadateli potřebné k posouzení schopnosti žadatele splácet poskytnutou půjčku.

Pro posouzení bonity je spotřebitel povinen předložit zástupci společnosti:
 • občanský průkaz (např. občanský průkaz, cestovní pas),
 • income for the previous 3 months (eg payslips, employment contract, assessment of possible benefits and benefits or pensions, etc.),
 • náklady za předchozí 3 měsíce (např. bankovní výpisy, nájemní smlouvy, úvěrové smlouvy atd.).
Pokud spotřebitel nepředloží výše uvedené dokumenty zástupcům společnosti a jeho bonitu nelze posoudit, spotřebitelský úvěr nebude poskytnut. Pokud společnost hodnotí bonitu žadatele pozitivně, zástupce společnosti vyplatí spotřebiteli při podpisu smlouvy o spotřebitelském úvěru v hotovosti dohodnutou částku úvěru.
Zaměstnanci ani vázaní zástupci společnosti HELP FINANCIAL s.r.o. neposkytují klientům společnosti rady ve smyslu ustanovení § 85 ZSÚ.
Employees and tied representatives of HELP FINANCIAL sro do not provide advice to the company’s clients in the sense of the provisions of § 85 ZSÚ.

 • Účel použití spotřebitelské půjčky
  Jedná se o bezúčelový hotovostní úvěr, jehož účel není omezen.

 • Formy a podmínky zabezpečení spotřebitelských úvěrů Zabezpečení úvěrů
  není nutné.

 • doba trvání spotřebitelské půjčky
  Společnost HELP FINANCIAL sro poskytuje spotřebitelský úvěr obvykle po dobu 60 týdnů.

 • úroková sazba úvěru A
  spotřebitelská půjčka je sjednána pouze s pevnou úrokovou sazbou, která je přesně stanovena v dohodě o spotřebitelském úvěru. Tato úroková sazba se během trvání spotřebitelské půjčky nemění

 • příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů na spotřebitelský úvěr, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazba

  Jistina spotřebitelského úvěru

  15.000 Kč

  Zápůjční úroková sazba

  70,89 % p.a.

  Úrok

  2.970 Kč

  Poplatek za zpracování a doručení úvěru

  4.500 Kč

  Poplatek za hotovostní inkaso splátek

  4.800 Kč

  Výše týdenní splátky spotřebitelského úvěru

  454,50 Kč

  Počet týdenních splátek (doba trvání spotřebitelského úvěru)60

  Celková částka splatná spotřebitelem

  27.270 Kč

  Roční procentní sazby nákladů (RPSN)

  212,77%


 • další náklady, které nejsou zahrnuty do celkových nákladů na spotřebitelský úvěr a které musí spotřebitel zaplatit v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru
  Nejsou žádné další náklady.

 • Možnosti splácení spotřebitelské půjčky poskytovateli, včetně počtu, frekvence a výše pravidelných splátek
  Spotřebitelský úvěr je splácen prostřednictvím 60 týdenních splátek ve výši stanovené smlouvou o spotřebitelském úvěru v závislosti na výši poskytovaného úvěru.

 • upozornění na pořadí započítávání splátek úvěru
  Veškeré peněžní částky zaplacené spotřebitelem budou společností HELP FINANCIAL s.r.o. započítány nejprve: a) na úhradu nákladů na soudní či mimosoudní vymáhání dlužné částky, vznikli-li b) dále na úhradu sjednaných a vyměřených smluvních pokut, vznikli-li c) dále na úhradu poplatků za prodlení se splácením úvěru, d) dále na úhradu poplatku za zpracování a doručení Úvěru, e) dále na úhradu poplatku za hotovostní inkaso splátek Úvěru, a f) dále na úhradu následujících položek: (I.) na jistinu Úvěru dílem ve výši 73,64 % a (II.) na úrok za poskytnutí Úvěru dílem ve výši 26,36 %. Údaje f) platí pro nejčastější typ produktu, spotřebitelský úvěr na 60 týdnů.

 • podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru
  Spotřebitel je oprávněn předčasně splatit peněžní prostředky poskytnuté na základě smlouvy o spotřebitelském úvěru. Společnost HELP FINANCIAL s.r.o. má v takovém případě nárok na náhradu nákladů s předčasným splacením souvisejících, přičemž tyto náklady činí 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, tyto náklady činí 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Výše náhrady nákladů zároveň nepřesáhne částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru.

 • upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru
  Společnost je v případě prodlení spotřebitele oprávněna požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů (poplatek za upomínku, poplatek za osobní upozornění na výši nedoplatku, poplatek za zahájení vymáhání dluhu spotřebitele oddělením vymáháním pohledávek). Společnost je dále oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % denně z částky, s níž je spotřebitel v prodlení – souhrn všech uplatněných smluvních pokut je limitován ZSÚ. Společnost je oprávněna požadovat také úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.
PoskytovatelHELP FINANCIAL s.r.o.
264 40 334
Sídlo, adresa pro doručováníMladá Boleslav, Ve Skalici 1393, PSČ 293 01
Telefonní číslo+420 800 431 431
E-mailová adresainfo@helpfinancial.cz
Adresa webových stránekwww.helpfinancial.cz

Další informace

Reklamační řád

(platný od 14. listopadu 2017)

Tento reklamační řád stanoví pravidla a postupy pro podávání a vyřizování reklamací a stížností klientů společnosti Help Financial s.r.o., se sídlem Ve Skalici 1393, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 264 40 334, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C 82384 (dále jen „společnost“).

 1. Obecné zásady

1.1. Reklamační řád stanoví postupy a procesy pro podávání a vyřizování reklamací a stížností klientů společnosti a jejich evidenci.
1.2. Společnost vede vnitřní evidenci o všech přijatých reklamacích a stížnostech, o způsobu jejich řešení, o výsledcích šetření a informacích předávaných klientovi, včetně data přijetí, data zpracování a data informování o výsledku řešení reklamace či stížnosti.
1.3. Klientem se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí spotřebitel ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který má uzavřenou smlouvu o finančním produktu nebo službě se společností.

 

 1. Náležitosti reklamace nebo stížnosti

2.1. Reklamace či stížnost musí obsahovat:

 • jméno a příjmení klienta,
 • datum narození nebo rodné číslo,
 • korespondenční či kontaktní adresu,
 • telefonní či e-mailový kontakt,
 • identifikační údaje produktu, kterého se reklamace či stížnost týká (číslo smlouvy),
 • vlastnoruční podpis klienta nebo podpis osoby, která je zmocněna k zastupování klienta; v případě podpisu zmocněncem je potřeba doložit ověřenou kopii plné moci,
 • kopii smlouvy či jiné podklady, které prokazují oprávněnost reklamace či stížnosti.

 

 1. Podání a průběh reklamace

3.1. Reklamaci či stížnost lze podat písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla společnosti nebo e-mailem.
3.2. Reklamace je předána k vyřízení odpovědnému pracovníkovi oddělení smluvní a komunikační podpory společnosti.
3.3. Reklamace jsou vyřizovány v pořadí, v jakém byly doručeny společnosti. Lhůta na vyřízení reklamace činí 30 kalendářních dní a začíná běžet dnem doručení reklamace na výše uvedenou poštovní adresu.
3.4. V případě, že podklady dodané klientem nejsou kompletní, vyhrazuje si společnost právo požádat klienta o doplnění těchto chybějících údajů. V tomto případě začíná běžet lhůta 30 dní až po řádném dodání chybějících údajů klientem společnosti. Pokud klient nedoplní údaje do 14 kalendářních dní od chvíle, kdy byl společností vyzván, uzavře společnost reklamaci nebo stížnost jako neoprávněnou.
3.5. Reklamace nebude přijata a dále zpracovávána v případě, kdy:

 • osoba, která podala reklamaci, není klientem společnosti či zmocněncem na základě plné moci,
 • reklamace či stížnost se netýká nabízených produktů společnosti,
 • podaná reklamace nesplňuje náležitosti reklamace uvedené v článku 2,
 • reklamace či stížnost je podána duplicitně.

3.6. Klient bude o výsledku řešení reklamace vždy informován písemně doporučeným dopisem, a to na kontaktní či korespondenční adresu, kterou uvedl v reklamaci či stížnosti, nebo e-mailem. Za den doručení se považuje den převzetí doporučeného dopisu. Pokud dopis nebude doručen a bude společnosti vrácen jako nevyzvednutý či nedoručitelný, považuje se za den doručení den, kdy byl dopis vrácen na adresu společnosti.

 

 1. Závěrečná ustanovení

4.1. Reklamační řád je vnitřním předpisem společnosti Help Financial s.r.o. a je uveřejněn na jejích internetových stránkách a současně je přístupný veřejnosti v sídle společnosti.
4.2. Klient se může kdykoliv obrátit se svou oprávněnou stížností na finančního arbitra se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1.
4.3. Tento předpis vstupuje v platnost a účinnost dne 14. 11. 2017.

 

Informace pro spotřebitele

Kontaktní údaje poskytovatele

 

 

Údaje v registru nebo seznamu, kde je možné ověřit oprávnění Help Financial s.r.o. k provozu

Společnost je oprávněna poskytovat spotřebitelský úvěr na základě povolení uděleného Českou národní bankou podle zákona č. 257/2016 Sb., O spotřebitelském úvěru.

 

Vnitřní mechanismus pro vyřizování stížností

Podrobné podmínky pro vyřizování stížností jsou stanoveny v reklamačním řízení Help Financial s.r.o.

 

Možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra

V případě řešení sporů týkajících se smlouvy o spotřebitelském úvěru může spotřebitel kontaktovat finančního arbitra České republiky se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1.

 

Dozorčí orgán

Orgánem dozoru nad plněním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., O spotřebitelském úvěru, se rozumí Česká národní banka ve smyslu zákona č. 6/1993 Sb., O České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

 

Obecné informace o procesu spotřebitelského úvěru

Spotřebitel může požádat o spotřebitelský úvěr vyplněním online formuláře na webových stránkách Help Financial s.r.o. (www.helpfinancial.cz) nebo telefonicky na čísle 800 431 431. Zájemce o poskytnutí spotřebitelského úvěru je pak kontaktován zástupcem společnosti, který poskytne všechny potřebné informace související s poskytnutím úvěru na osobní schůzce a dále vyhledá a ověří všechny informace a údaje o žadateli potřebné k posouzení schopnosti žadatele splácet poskytnutou půjčku.

Pro posouzení bonity je spotřebitel povinen předložit zástupci společnosti:

 • průkaz totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas),
 • příjem za předchozí 3 měsíce (např. výplatní pásky, pracovní smlouvu, stanovení možných dávek a dávek nebo důchodů atd.),
 • náklady za předchozí 3 měsíce (např. bankovní výpisy, nájemní smlouvy, úvěrové smlouvy atd.).

 

Pokud spotřebitel nepředloží výše uvedené dokumenty zástupcům společnosti a jeho bonitu nelze posoudit, spotřebitelský úvěr nebude poskytnut. Pokud společnost hodnotí bonitu žadatele pozitivně, zástupce společnosti vyplatí spotřebiteli při podpisu smlouvy o spotřebitelském úvěru v hotovosti dohodnutou částku úvěru.

 

Informace o tom, zda je spotřebiteli poskytována rada

Zaměstnanci ani vázaní zástupci společnosti Help Financial s.r.o. neposkytují klientům společnosti rady ve smyslu ustanovení § 85 ZSÚ.

 

Základní informace o spotřebitelském úvěru poskytovaném společností Help Financial s.r.o.

 

 • Účel použití spotřebitelské půjčky
  Jedná se o bezúčelový hotovostní úvěr, jehož účel není omezen.

 

 • Formy a podmínky zabezpečení spotřebitelských úvěrů

Zabezpečení úvěrů není nutné.

 

 • Doba trvání spotřebitelské půjčky
  Společnost Help Financial s.r.o. poskytuje spotřebitelský úvěr obvykle po dobu 60 týdnů.

 

 • Úroková sazba úvěru A
  Spotřebitelská půjčka je sjednána pouze s pevnou úrokovou sazbou, která je přesně stanovena v dohodě o spotřebitelském úvěru. Tato úroková sazba se během trvání spotřebitelské půjčky nemění.


Příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů na spotřebitelský úvěr, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazba

Jistina spotřebitelského úvěru

15 000 Kč

Zápůjční úroková sazba

70,89 % p.a.

Úrok

2970 Kč

Poplatek za zpracování a doručení úvěru

4500 Kč

Poplatek za hotovostní inkaso splátek

4800 Kč

Výše týdenní splátky spotřebitelského úvěru

454,50 Kč

Počet týdenních splátek (doba trvání spotřebitelského úvěru)

60

Celková částka splatná spotřebitelem

27 270 Kč

Roční procentní sazby nákladů (RPSN)

212,77 % • Další náklady, které nejsou zahrnuty do celkových nákladů na spotřebitelský úvěr a které musí spotřebitel zaplatit v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru
  Žádné další náklady nejsou.

 

 • Možnosti splácení spotřebitelské půjčky poskytovateli, včetně počtu, frekvence a výše pravidelných splátek
  Spotřebitelský úvěr je splácen prostřednictvím 60 týdenních splátek ve výši stanovené smlouvou o spotřebitelském úvěru v závislosti na výši poskytovaného úvěru.

 

 • Upozornění na pořadí započítávání splátek úvěru
  Veškeré peněžní částky zaplacené spotřebitelem budou společností Help Financial s.r.o. započítány nejprve:

 

 1. a) na úhradu nákladů na soudní či mimosoudní vymáhání dlužné částky, vznikly-li
 2. b) dále na úhradu sjednaných a vyměřených smluvních pokut, vznikly-li
 3. c) dále na úhradu poplatků za prodlení se splácením úvěru,
 4. d) dále na úhradu poplatku za zpracování a doručení úvěru,
 5. e) dále na úhradu poplatku za hotovostní inkaso splátek úvěru, f) dále na úhradu následujících položek:

(I.) na jistinu úvěru dílem ve výši 73,64 %

(II.) na úrok za poskytnutí úvěru dílem ve výši 26,36 %.

 

Údaje f) platí pro nejčastější typ produktu, spotřebitelský úvěr na 60 týdnů.

 

 • Podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru
  Spotřebitel je oprávněn předčasně splatit peněžní prostředky poskytnuté na základě smlouvy o spotřebitelském úvěru. Společnost Help Financial s.r.o. má v takovém případě nárok na náhradu nákladů s předčasným splacením souvisejících, přičemž tyto náklady činí 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, tyto náklady činí 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Výše náhrady nákladů zároveň nepřesáhne částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru.

 • Upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru
  Společnost je v případě prodlení spotřebitele oprávněna požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů (poplatek za upomínku, poplatek za osobní upozornění na výši nedoplatku, poplatek za zahájení vymáhání dluhu spotřebitele oddělením vymáháním pohledávek). Společnost je dále oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % denně z částky, s níž je spotřebitel v prodlení – souhrn všech uplatněných smluvních pokut je limitován ZSÚ. Společnost je oprávněna požadovat také úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.

 

 

 

Poskytovatel

Help Financial s.r.o.

264 40 334

Sídlo, adresa pro doručování

Mladá Boleslav, Ve Skalici 1393, PSČ 293 01

Telefonní číslo

+420 800 431 431

E-mailová adresa

info@helpfinancial.cz

Adresa webových stránek

www.helpfinancial.cz

 

 

Oprávnění k činnosti od České národní banky

Jsme na trhu od roku 2003

Půjčujeme fyzickým osobám na bázi osobního přístupu

Nepůjčí vám v bance? Obraťte se na nás

Žádné skryté poplatky