Rychlá hotovostní půjčka do 48 hodin

800 431 431


Časté dotazy

Seznam dotazů


Je půjčka drahá?

Názor, že je půjčka drahá vychází z výše % RPSN, které se pohybuje ve stovkách procent. Výši této hodnoty ovšem významně ovlivňuje doba splácení. Lze říci, že navýšení půjčky od naší společnosti odpovídá navýšení půjček od nejznámnějších bank, ale splácení těchto půjček s nižším RPSN je rozvrženo do více let. Pro názornost jeden příklad. Pokud půjčíte kamarádovi 1000 Kč, které Vám druhý den vrátí a jako odměnu za tuto službu Vám zaplatí jedno pivo v hodnotě 20 Kč je RPSN v tisících procentech.

Lze půjčku vrátit?

Půjčku lze vrátit dle smluvních podmínek do 14 dnů.

Jak se vyplácí a splácí půjčka?

Půjčka se vyplácí po schvalovacím řízení v bydlišti klienta obchodním zástupcem, který i vybírá splátky dle smlouvy.

Je možné reklamovat nedodržování smlouvy ze strany firmy, případně obchodního zástupce?

Samozřejmě, všechny takové případy hlašte na tel. č. 800 431 431.

Je to lichva?

Lichva v zákonech České Republiky není stanovena hodnotou nepřiměřeného navýšení ale zneužíváním sociální nouze klienta. Pokud by naše společnost půjčovala lidem v sociální nouzi, velmi těžko by zajistila návratnost půjčených peněz a tudíž i svojí budoucnost.

Co se stane, pokud klient není schopen splácet?

Naše společnost se především snaží poskytovat půjčky lidem, kteří jsou a budou schopni dostát svým závazkům. Pokud ovšem nastane krátkodobý a prokazatelný výpadek příjmů, lze se domluvit na snížení splátek s manažerem firmy. Je ale pravda, že firma pro zajištění splacení půjčky využívá zákonů České Republiky.

Kolik si vydělávají obchodní zástupci?

Obchodní zástupci si vydělávají provizním způsobem podle způsobu vyplacených půjček a objemu vybraných splátek. Lze přibližně říci, že z 10 klientů má OZ příjem cca 2.500 Kč měsíčně.

Jak se v ČR využívá tento typ půjček?

Náš odhad je, že průběžně tento produkt využívá každý 15. obyvatel starší 18ti let.

Jak lze řešit případné spory?

Mimosoudní vyřešení spotřebitelských sporů je možné prostřednictvím finančního arbitra (kontaktní údaje: Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz). Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh. Návrh lze podat na formuláři vydaném finančním arbitrem. Orgán vykonávající dozor nad dodržováním povinností Společnosti znamená Českou národní banku ve smyslu zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. www.cnb.cz

Reklamační řád

(platný od 14. listopadu 2017)

Tento reklamační řád stanoví pravidla a postupy pro podávání a vyřizování reklamací a stížností klientů společnosti HELP FINANCIAL s.r.o., se sídlem Příčná 1217, 293 06 Kosmonosy, IČ 264 40 334, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C 82384 (dále jen „společnost“).

1. Obecné zásady

1.1. Reklamační řád stanoví postupy a procesy pro podávání a vyřizování reklamací a stížností klientů společnosti a jejich evidenci.

1.2. Společnost vede vnitřní evidenci o všech přijatých reklamacích a stížnostech, o způsobu jejich řešení, o výsledcích šetření a informacích předávaných klientovi, včetně data přijetí, data zpracování a data informování o výsledku řešení reklamace či stížnosti.

1.3. Klientem se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí spotřebitel ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který má uzavřenou smlouvu o finančním produktu nebo službě se společností.

2. Náležitosti reklamace, nebo stížnosti

2.1. Reklamace či stížnost musí obsahovat:

 • jméno a příjmení klienta,
 • datum narození nebo rodné číslo,
 • korespondenční či kontaktní adresu,
 • telefonní či e-mailový kontakt,
 • identifikační údaje produktu, kterého se reklamace či stížnost týká (číslo smlouvy),
 • vlastnoruční podpis klienta nebo podpis osoby, která je zmocněna k zastupování klienta; v případě podpisu zmocněncem je potřeba doložit ověřenou kopii plné moci,
 • kopii smlouvy či jiné podklady, které prokazují oprávněnost reklamace či stížnosti.

3. Podání a průběh reklamace

3.1. Reklamaci či stížnost lze podat písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla společnosti nebo emailem.

3.2. Reklamace je předána k vyřízení odpovědnému pracovníkovi oddělení smluvní a komunikační podpory společnosti.

3.3. Reklamace jsou vyřizovány v pořadí, v jakém byly doručeny společnosti. Lhůta na vyřízení reklamace činí 30 kalendářních dní a začíná běžet dnem doručení reklamace na výše uvedenou poštovní adresu.

3.4. V případě, že podklady dodané klientem nejsou kompletní, vyhrazuje si společnost právo požádat klienta o doplnění těchto chybějících údajů. V tomto případě začíná běžet lhůta 30 dní až po řádném dodání chybějících údajů klientem společnosti. Pokud klient nedoplní údaje do 14 kalendářních dní od chvíle, kdy byl společností vyzván, uzavře společnost reklamaci nebo stížnost jako neoprávněnou.

3.5. Reklamace nebude přijata a dále zpracovávána v případě kdy:

 • osoba, která podala reklamaci, není klientem společnosti či zmocněncem na základě plné moci,
 • reklamace či stížnost se netýká nabízených produktů společnosti,
 • podaná reklamace nesplňuje náležitosti reklamace uvedené v článku 2,
 • reklamace či stížnost je podána duplicitně.

3.6. Klient bude o výsledku řešení reklamace vždy informován písemně doporučeným dopisem, a to na kontaktní či korespondenční adresu, kterou uvedl v reklamaci či stížnosti, nebo emailem. Za den doručení se považuje den převzetí doporučeného dopisu. Pokud dopis nebude doručen a bude společnosti vrácen jako nevyzvednutý či nedoručitelný, považuje se za den doručení den, kdy byl dopis vrácen na adresu společnosti.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Reklamační řád je vnitřním předpisem společnosti HELP FINANCIAL, s.r.o. a je uveřejněn na jejích internetových stránkách a současně je přístupný veřejnosti v sídle společnosti.

4.2. Klient se může kdykoliv obrátit se svou oprávněnou stížností na Finančního arbitra se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1.

4.3. Tento předpis vstupuje v platnost a účinnost dne 14. 11. 2017.

Informace pro spotřebitele

Kontaktní údaje poskytovatele

Poskytovatel

Sídlo, adresa pro doručování

Telefonní číslo

E-mailová adresa

Adresa internetových stránek

HELP FINANCIAL s.r.o.

264 40 334

Kosmonosy, Příčná 1217, PSČ 293 06

800 431 431

www.helpfinancial.cz

Údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit oprávnění společnosti HELP FINANCIAL s.r.o. k činnosti

Společnost je oprávněna poskytovat spotřebitelský úvěr na základě uděleného oprávnění od České národní banky dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Seznamy České národní banky

Interní mechanismus vyřizování stížností

Bližší podmínky vyřizování stížností jsou stanoveny reklamačním řádem společnosti HELP FINANCIAL s.r.o.

Možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra

V případě řešení sporů souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru se spotřebitel může obrátit na Finančního arbitra České republiky se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz.

Orgán dohledu

Orgán vykonávající dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, znamená Českou národní banku ve smyslu zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. www.cnb.cz

Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru

Spotřebitel může zažádat o spotřebitelský úvěr prostřednictvím vyplnění online formuláře na webových stránkách společnosti HELP FINANCIAL s.r.o. www.helpfinancial.cz nebo telefonicky na čísle 800 431 431. Zájemce o poskytnutí spotřebitelského úvěru je poté kontaktován zástupcem společnosti, který na sjednané osobní schůzce zájemci poskytne veškeré potřebné informace související s poskytnutím úvěru a dále zjistí a ověří veškeré informace a údaje o žadateli nezbytné pro posouzení schopnosti žadatele poskytnutý úvěr splatit.

Spotřebitel je za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti povinen předložit zástupci společnosti:

 • průkaz totožnosti (př. občanský průkaz, cestovní pas),
 • příjmy za předcházející 3 měsíce (př. výplatní pásky, pracovní smlouva, výměry případných podpor a dávek či důchodu atp.),
 • výdaje za předcházející 3 měsíce (př. výpisy z bankovního účtu, nájemní smlouva, úvěrové smlouvy atp.).

Nepředloží-li spotřebitel zástupci společnosti výše uvedené dokumenty a jeho úvěruschopnost tak nebude možné posoudit, spotřebitelský úvěr mu nebude poskytnut.

Vyhodnotí-li společnost úvěruschopnost žadatele kladně, vyplatí zástupce společnosti spotřebiteli sjednanou výši úvěru při podpisu smlouvy o spotřebitelském úvěru v hotovosti.

Informace o tom, zda je spotřebiteli poskytována rada

Zaměstnanci ani vázaní zástupci společnosti HELP FINANCIAL s.r.o. neposkytují klientům společnosti rady ve smyslu ustanovení § 85 ZSÚ.

Základní informace o spotřebitelském úvěru poskytovaném společností HELP FINANCIAL s.r.o.

a. účel použití spotřebitelského úvěru

Jedná se o bezúčelový hotovostní úvěr, jehož účel čerpání není omezen.

b. formy a podmínky zajištění spotřebitelského úvěru

Zajištění úvěru není požadováno.

c. doba trvání spotřebitelského úvěru

Společnost HELP FINANCIAL s.r.o. poskytuje spotřebitelský úvěr zpravidla na dobu 60 týdnů.

d. zápůjční úroková sazba

Spotřebitelský úvěr je sjednáván pouze s pevnou úrokovou sazbou, která je přesně vyčíslena ve smlouvě o spotřebitelském úvěru. Tato úroková sazba se v průběhu trvání spotřebitelského úvěru nemění.

e. příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a RPSN

Jistina spotřebitelského úvěru

15.000,- Kč

Zápůjční úroková sazba

70,89 % p.a.

Úrok

2.970,- Kč

Poplatek za zpracování a doručení úvěru

4.500,- Kč

Poplatek za hotovostní inkaso splátek

4.800,- Kč

Výše týdenní splátky spotřebitelského úvěru

454,50 Kč

Počet týdenních splátek (doba trvání spotřebitelského úvěru) 60

Celková částka splatná spotřebitelem

27.270,- Kč

Roční procentní sazby nákladů (RPSN)

212,77%

f. další náklady, které nejsou do celkových nákladů spotřebitelského úvěru zahrnuty a které spotřebitel musí v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru zaplatit

Žádné další náklady nejsou.

g. možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtu, četnosti a výše pravidelných splátek

Spotřebitelský úvěr je splácen prostřednictvím 60 týdenních splátek ve výši stanovené smlouvou o spotřebitelském úvěru v závislosti na výši poskytovaného úvěru.

h. upozornění na pořadí započítávání splátek úvěru

Veškeré peněžní částky zaplacené spotřebitelem budou společností HELP FINANCIAL s.r.o. započítány nejprve: a) na úhradu nákladů na soudní či mimosoudní vymáhání dlužné částky, vznikli-li b) dále na úhradu sjednaných a vyměřených smluvních pokut, vznikli-li c) dále na úhradu poplatků za prodlení se splácením úvěru, d) dále na úhradu poplatku za zpracování a doručení Úvěru, e) dále na úhradu poplatku za hotovostní inkaso splátek Úvěru, a f) dále na úhradu následujících položek: (I.) na jistinu Úvěru dílem ve výši 73,64 % a (II.) na úrok za poskytnutí Úvěru dílem ve výši 26,36 %. Údaje f) platí pro nejčastější typ produktu, spotřebitelský úvěr na 60 týdnů.

i. podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru

Spotřebitel je oprávněn předčasně splatit peněžní prostředky poskytnuté na základě smlouvy o spotřebitelském úvěru. Společnost HELP FINANCIAL s.r.o. má v takovém případě nárok na náhradu nákladů s předčasným splacením souvisejících, přičemž tyto náklady činí 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, tyto náklady činí 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Výše náhrady nákladů zároveň nepřesáhne částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru.

j. upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru

Společnost je v případě prodlení spotřebitele oprávněna požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů (poplatek za upomínku, poplatek za osobní upozornění na výši nedoplatku, poplatek za zahájení vymáhání dluhu spotřebitele oddělením vymáháním pohledávek). Společnost je dále oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % denně z částky, s níž je spotřebitel v prodlení - souhrn všech uplatněných smluvních pokut je limitován ZSÚ. Společnost je oprávněna požadovat také úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.


 

 


© 2018, HELP FINANCIAL s.r.o. - všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑